〜あっての [ JLPT N1 ]

1. Cấu trúc

N + あっての

2. Ý Nghĩa

Nhờ có, vì có…

3. Cách Dùng

  • Mẫu câu này dùng để biểu thị vì có sự vật, sự việc, chính bởi vì có sự vật sự việc ở trước mới hình thành sự việc ở sau.

4. Ví Dụ

  • あっての結婚生活だ。愛がなければ、いっしょに暮らす意味がない。

    Vì cuộc sống hôn nhân tồn tại là nhờ tình yêu. Nếu không yêu mà sống cùng nhau cũng không có ý nghĩa gì.

  • わたしたちはお客さまあっての仕事ですから、お客さまを何より大切にしています。

    Vì có khách hàng nên mới có công việc này nên chúng tôi coi trọng khách hàng hơn bất cứ điều gì.

  • 交渉は相手あってのことですから、自分の都合だけ主張してもうまくいかない。

    Việc thương hảo hình thành được là nhờ có đối tác vì vậy chúng ta cứ khăng khăng chỉ theo hướng tốt cho mình thì khó mà đàm phán được.

※ Các điều cần chú ý